कर्मको फल – तामाङ्ग भाषामा

कर्मको फल – नेवारी भाषामा

कर्मको फल – मैथिली भाषामा

बडी मुल्य नलिउ

कर्मको फल