नियमहरु


S.NO. File Name Published Date File Size File Extension Download
1 उपभोक्ता जागरण कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७४ २०७४-१२-२२ 2.73 MB PDF डाउनलोड
2 उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०५६ २०७४-१०-७ 347.89 kB PDF डाउनलोड