S.NO. File Name Published Date File Size File Extension Download
1 सुपथ पसल सञ्चालन सम्बन्धमा प्रेश विज्ञप्ति २०७३-१२-२२ 695.05 kB PDF डाउनलोड
2 ध्यान आकर्षण सम्बन्धि प्रेस विज्ञप्ति २०७३-१२-२२ 149.65 kB PDF डाउनलोड
3 प्रेस विज्ञप्ति (राशन कार्ड सम्बन्धि) २०७३-१२-२२ 612.31 kB PDF डाउनलोड
4 प्रेस विज्ञप्ति (सार्क खाद्य बैंक बोर्ड सम्बन्धमा) २०७३-१२-२२ 601.89 kB PDF डाउनलोड
5 जागरण अभियान २०७३-१०-१६ 125.06 kB PDF डाउनलोड
6 प्रेस विज्ञप्ति २०७३/१०/१४ २०७३-१०-१४ 562.63 kB PDF डाउनलोड