सवारी साधन खरीद सम्बन्धी सूचना

सवारी साधन खरीद सम्बन्धी सूचनाआपूर्ति मन्त्रालयको सवारी साधनहरु खरीद सम्बन्धी मिति २०७४ जेष्ठ २९ गतेको अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित सूचना र सो को विस्तृत स्पेशिफिकेशन आपूर्ति मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं सवारी साधन खरीद सम्बन्धी सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७४।२।२९ यस मन्त्रालयलाई देहाय बमोजिमका सवारी साधनहरू सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ (पहिलो संशोधन २०७३) को दफा ८ को […]

सवारी साधन खरिद सम्वन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना

नेपाल सरकार आपूर्ति मन्त्रालय सिंहदरवार, काठमाडौं सवारी साधन खरिद सम्वन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना सूचना नं ६।२०७३।७४ (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७४-०१-१५) यस मन्त्रालयको लागि स्वीकृत स्पेसिफिकेशन बमोजिमको तपशील बमोजिम सवारी साधन खरिद गर्नु परेकोले इच्छुक आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका इजाजत प्राप्त इच्छुक फर्म वा कम्पनीहरुबाट तपसिलका शर्तहरुको अधिनमा रही बोलपत्र आह्वान गरिएको […]