कार्यालय सामान खरिद सम्वन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

नेपाल सरकार आपूर्ति मन्त्रालय सिंहदरवार, काठमाडौं कार्यालय सामान खरिद सम्वन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना सूचना नं १।२०७४।७५ (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७४/६/२७) यस मन्त्रालयको लागि स्वीकृत स्पेसिफिकेशन बमोजिमको मालसामान तपशील बमोजिम  खरिद गर्नु परेकोले आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका इजाजत प्राप्त इच्छुक फर्म वा कम्पनीहरुबाट तपसिलका शर्तहरुको अधिनमा रही शिलवन्दी दरभाउ पत्र आह्वान […]

नेपाल खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धकको छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि- २०७४

नेपाल खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धकको छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि- २०७४