महाशाखा र शाखाहरूको कार्यविवरण

महाशाखा र शाखाहरूको कार्यविवरण :


१) प्रशासन, नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा

 • मानव संशाधन विकास (HRD) सम्वन्धी कार्यहरु सम्पन्न गर्ने ।
 • देशभित्र एवं बाहिर संचालन गरिने अध्ययन, तालीम, अध्ययन भ्रमण, सभा सम्मेलन, गोष्ठी आदिमा सहभागिता गराउन मनोनयन गर्ने ।
 • आन्तरिक प्रशासन सम्बन्धी कार्यहरू सम्पन्न गर्ने ।
 • मन्त्रालयमा प्राप्त हुने आर्थिक प्रशासनसँग सम्वन्धित सरकारी नीति एवं आर्थिक अनुशासन सँग सम्वन्धित निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्ने तथा कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने एवं अन्तर्गत निकायहरूमा परिपत्र गर्ने र अभिलेख राख्ने ।
 • आर्थिक प्रशासनसँग सम्वन्धित कार्य गर्नुका साथै बिषयमा मन्त्रालय तथा अन्तर्गत निकायहरूमा आवश्यकता अनुसार प्रतिनिधित्व गर्ने ।
 • महाशाखा अन्तर्गतका कर्मचारीहरूको प्रशासन र अन्य दैनिक प्रशासनिक कामहरू गर्ने, गराउने ।
 • समष्टिगत र मन्त्रालयसम्बन्धी क्षेत्रगत विकास नीति तथा कार्यक्रमको आवधिक र वार्षिक नीति कार्यक्रम तर्जुमा गरी पेश गर्न अन्तर्गत विभाग÷संस्थान÷समिति÷आयोजना आदिलाई निर्देशन दिने ।
 • मातहत निकायबाट वार्षिक योजना, कार्यक्रम एवं बजेटको पूर्वानुमान सम्बन्धी विवरण संकलन गरी मूल्याङ्कन, छानविन तथा आवश्यकता अनुसार गोष्ठी, छलफल गरी गराई एकीकृत वार्षिक कार्यक्रम तयार गर्ने ।
 • राष्ट्रिय योजना आयोग तथा अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्ध र समन्वय गरी वार्षिक कार्यक्रम तयार गरी स्वीकृत गराउने ।
 • मन्त्रालयसँग सम्बन्धित योजना, नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सहयोग तथा अनुगमन गर्ने ।
 • प्राविधिक सहायता तथा वैदेशिक सहयोगका कार्यक्रम सम्बन्धी विषय हेर्ने ।
 • तत्काल कार्ययोजना, MTEF तर्जुमा÷तालिम, कार्यसम्पादन सूचकहरूको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी विषयको कार्य गर्ने, गराउने ।
 • वार्षिक कार्यक्रम तथा पत्रिका प्रकाशन गर्ने, गराउने ।
 • मन्त्रालयले तोकेका अन्य कामहरू गर्ने, गराउने ।

 

 २) आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखा

 • अत्यावश्यक वस्तुहरूको नियमित आपूर्तिको अनुगमन गर्ने, गराउने ।
 • मन्त्रालय अन्तर्गतका सरकारी स्वामित्वका संस्थान, समिति, प्रतिष्ठान तथा कम्पनीहरूको कार्य संचालन सम्वन्धमा नियमित अनुगमनको व्यवस्था गरी आवश्यकतानुसार निर्देशन दिने ।
 • आपूर्ति सम्बन्धी सूचना संकलन तथा पत्रिका प्रकाशन गर्ने ।
 • दशैं बजार व्यवस्थापनका लागि विभिन्‍न निकायहरु बीच समन्वय गर्ने ।
 • आपूर्ति गर्नुपर्ने तोकिएका अत्यावश्यक वस्तुहरूको उत्पादन लागत, बजार मूल्य साथै आयातित वस्तुहरूको समेत मूल्य विश्लेषण गर्न निर्देशन दिने ।
 • विभिन्न क्षेत्रमा रहेको अत्यावश्यक वस्तुहरूको मौज्दात विवरण संकलन गरी अद्यावधिक राख्न निर्देशन दिने ।
 • राष्ट्रिय नीति अनुरूप खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक वस्तुहरूको सञ्चय भण्डारणको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिने ।
 • अत्यावश्यक वस्तुको निरन्तर आपूर्ति गर्ने सिलसिलामा वितरण, सञ्चय तथा ढुवानी प्रणालीवारे जानकारी लिई सुपथ तथा सर्वसुलभ आपूर्तिको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिने ।
 • आपूर्तिसँग सम्वन्धित संस्थानहरूको तालुक मन्त्रालयवाट हुनुपर्ने सम्पूर्ण कार्यहरू गर्ने ।
 • बजारमा विक्री वितरण हुने अत्यावश्यक वस्तुहरुको मूल्य (भारत तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार समेतको) संकलन तथा अद्यावधिक गर्ने गराउन निर्देशन दिने ।
 • आपूर्ति गर्नुपर्ने तोकिएका अत्यावश्यक वस्तुहरुको उत्पादन लागत, बजार मूल्यका साथै आयातित वस्तुहरुको समेत मूल्य विश्लेषण सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 • आन्तरिक तथा बाह्य बजारको मूल्य अध्ययन तथा विश्लेषण गरी मूल्य भविष्यवाणी (Forecast) सम्बन्धी कार्य गर्न निर्देशन दिने ।
 • विभिन्न क्षेत्रमा रहेका अत्यावश्यक वस्तुहरुको मौज्दात विवरण संकलन गरी अद्यावधिक राख्न निर्देशन  दिने ।
 • केन्द्रीय आपूर्ति समिति, उपभोक्ता हित समिति सम्बन्धी कार्य गर्ने।
 • आपूर्ति नीति, सो को कार्यान्वयन र नियमन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 • आपूर्ति सम्बन्धी नीजि तथा गैर सरकारी संस्थासंग सम्पर्क तथा समन्वय गर्ने ।
 • आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतका सस्थान समिति र कम्पनीहरुको सञ्चालक समिति तथा महाप्रवन्धको नियुक्ति सम्बन्धी ।

शाखागत कार्यविवरण

क) प्रशासन शाखा

 • मन्त्रालय एवं अन्तर्गत निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी कार्यहरू सम्पन्न गर्ने ।
 • मानव संशाधन विकास (HRD) सम्बन्धी कार्यहरू गर्ने ।
 • जिन्सी सामानहरूको उचित हेरविचार, सम्भार, खरिद, लिलामी, मिन्हा आदि सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 • मन्त्रालय अन्तर्गतका सम्पूर्ण निकायहरूको भौतिक साधनहरूको क्रियाकलाप तथा अवस्थाको अनुगमन गर्ने, निरीक्षण गर्ने, प्रतिवेदन पेश गर्ने एवं निकासा भएबमोजिम निर्देशन दिने सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 • मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न महाशाखाहरू एवं विभागबीच आवश्यकतानुसार समन्वय सम्बन्धी कार्यहरू  गर्ने ।
 • देशभित्र एवं बाहिर सञ्चालन गरिने अध्ययन, तालीम, अध्ययन भ्रमण, सभा सम्मेलन, गोष्टी आदिमा सहभागिता गराउन मनोनयन गर्ने ।
 • आन्तरिक प्रशासन सम्बन्धी कार्यहरू गर्ने ।
 • अन्य महाशाखा एवं शाखाहरूलाई तोकिएको कार्यहरू बाहेक मन्त्रालयले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरू गर्ने ।
 • सुशासन ऐनले निर्दिष्ट गरे बमोजिमका कार्यहरू गर्ने ।
 • गुनासो व्यवस्थापन लगायत मन्त्रालयबाट सम्पादन गर्नुपर्ने अन्तर निकाय फोकल प्वाइन्टको रुपमा रही कार्य गर्ने ।
 • सचिव बैठकबाट भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
 • कार्यालयमा रहेका पुराना मालसामान लिलाम विक्री सम्बन्धी काम कारवाही गर्ने ।

) आर्थिक प्रशासन शाखा

 • बजेट उपशीर्षक नं. ३३००१३३, ३३००१३४, ३३०१०६३, ३३०१०६४ अन्तर्गत निकासा तथा खर्चको अभिलेख राख्ने ।
 • बजेट उपशीर्षक नं. ३३०१५३, ३३०१५४ तथा ३३०१०३३ अन्तर्गत निकासा माग गरी सम्बन्धित निकायलाई निर्णय बमोजिम प्रदान गर्ने ।
 • बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी तयार गर्ने ।
 • मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखासँग सम्बन्धित कामकारवाही, टिप्पणी, चिठ्ठीपत्र बुझ्ने, दर्ता गर्ने, चलान गर्ने र अभिलेख राख्ने ।
 • मन्त्रालयको साधारणतर्फ तलब तथा भत्ता वितरण एवं कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानीकोष लगायतका विवरणहरू तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउने ।
 • मन्त्रालयमा प्राप्त हुने आर्थिक प्रशासनसँग सम्बन्धित सरकारी नीति एवं आर्थिक अनुशासनसँग सम्बन्धित निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्ने तथा कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने एवं अन्तर्गत निकायहरूमा परिपत्र गर्ने र अभिलेख राख्ने ।
 • तलबी प्रतिवेदन सँग सम्बन्धित काम कारवाही गर्ने ।
 • मन्त्रालय अन्तर्गत कर्मचारीहरूको लुगा भत्ता, संचित बिदा, औषधि उपचार, उपदान लगायतका निकासा प्राप्त गरी वितरण गर्ने ।
 • वार्षिक खरिद योजना तथा टेण्डर डकुमेन्ट तयार गर्ने एवं आवश्यकता अनुसार टेण्डर आह्वान गर्ने ।
 • मन्त्रालय तथा अन्तर्गत विभाग तथा कार्यालयका साधारण तथा विकास बजेट अन्तर्गत थप निकासा÷रकमान्तर तथा स्रोतान्तर सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 • आर्थिक प्रशासनसंग सम्वन्धित विषयमा राय परामर्श प्रदान गर्ने ।
 • विनियोजन (चालु तथा पूँजीगत), राजस्व, धरौटी, पेश्की तथा अर्थ बजेटको मासिक फाँटवारी तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने ।
 • विनियोजन (चालु तथा पूँजीगत) राजस्व, धरौटी तथा अर्थ बजेटको केन्द्रीय आर्थिक विवरण तयार गर्ने ।
 • बेरूजु लगत तयार गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा भिडान गर्ने र मासिक तथा वार्षिक बेरुजु फर्छौट प्रगति तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउने ।
 • महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा परेका व्यहोराको जवाफ तयार गर्ने, सङ्कलन गर्ने र सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने ।
 • आर्थिक प्रशासनसँग सम्बन्धित विषयमा मन्त्रालय तथा अन्तर्गत निकायहरूमा आवश्यकता अनुसार प्रतिनिधित्व गर्ने ।
 • वार्षिक बजेट तयार गर्ने तथा आवश्यकता अनुसार अन्य महाशाखा÷शाखासँग समन्वय गर्ने ।
 • आर्थिक प्रशासनसँग सम्बन्धित अन्य कार्यहरू गर्ने ।

 

ग) नीति, योजना तथा अनुगमन शाखा

 • मन्त्रालयसँग सम्बन्धित योजना, नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयनमा सहयोग तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 • अनुगमन तथा मूल्यांकन सूचक तयार गर्ने र सोको आधारमा विकास आयोजना÷कार्यक्रमहरुको अनुगमन तथा मूल्यांकनको व्यवस्था गर्ने ।
 • योजनाबद्ध विकासका सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम आदिको सूचना संग्रह गरी अभिलेख राख्ने ।
 • समष्टिगत र मन्त्रालय सम्बन्धी क्षेत्रगत विकास नीति तथा कार्यक्रमको आवधिक र वार्षिक नीति कार्यक्रम तर्जुमा गरी पेश गर्न अन्तर्गत विभाग÷संस्थान÷समिति÷आयोजना आदिलाई निर्देशन दिने ।
 • मातहत निकायबाट वार्षिक योजना, कार्यक्रम एवं बजेटको पुर्वानुमान सम्बन्धी विवरण संकलन गरी मूल्याङ्कन छानविन गर्ने, आवश्यकता अनुसार गोष्ठी, छलफल गरी गराई एकिकृत वार्षिक कार्यक्रम तयार गर्ने ।
 • राष्ट्रिय योजना आयोग तथा अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्ध र समन्वय गरी वार्षिक कार्यक्रम तयार गरी स्वीकृत गराउने ।
 • मातहतका निकायहरूबीच योजना तर्जुमा कार्यक्रम निर्माण र सम्पादनबीच समन्वय गर्ने गराउने ।
 • आर्थिक प्रशासन शाखासँग समन्वय गरी वार्षिक कार्यक्रम एवं बजेट बाँडफाँड गर्ने गराउने ।
 • प्राविधिक सहायता तथा वैदेशिक सहयोगका कार्यक्रम सम्बन्धी विषय हेर्ने ।
 • मन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्ने ।
 • वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका तयार गरी प्रकाशन गर्ने ।
 • मन्त्रालयका तर्फबाट तोकिएका विभिन्न विषयमा फोकल प्वाइन्टको रूपमा रही कार्य सम्पादन गर्ने ।
 • तत्काल कार्ययोजना, MTEF तर्जुमा, कार्यसम्पादन सूचकहरूको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी विषयको कार्य गर्ने ।
 • बैदेशिक सहयोग समन्वय तथा परिचालन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 • मन्त्रालयको Web Site Updating गर्ने आदि ।

 

घ) कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा

 • नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने आपूर्ति सम्बन्धी सम्झौताको मस्यौदा गर्ने, जाँच्ने, परिमार्जन गर्ने तथा आवश्यक राय पेश गर्ने ।
 • आपूर्ति सम्बन्धी ऐन, नियम एवं नीतिको मस्यौदा गर्ने ।
 • मन्त्रालय अन्तर्गतका संस्थान, समिति, कम्पनीहरूको विनियमावलीको संशोधन, परिमार्जन वा नयाँ मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने ।
 • आपूर्ति सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी राय पेश गर्ने ।
 • आपूर्ति मन्त्रालयको तर्फबाट विभिन्न अदालतसमक्ष पेश गर्नुपर्ने लिखित जवाफ तयार गर्ने ।
 • मानव अधिकार फोकल प्वाइन्ट भै कार्य गर्ने (न्यायिक निकाय) ।
 • सम्मानित अदालतहरूबाट भएका निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउने

ङ) बजार विश्लेषण शाखा

 • बजारमा विक्री वितरण हुने अत्यावश्यक वस्तुहरुको मूल्य (भारत तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार समेतको) संकलन तथा अद्यावधिक गर्ने गराउन निर्देशन दिने ।
 • आपूर्ति गर्नुपर्ने तोकिएका अत्यावश्यक वस्तुहरुको उत्पादन लागत, बजार मूल्यका साथै आयातित वस्तुहरुको समेत मूल्य विश्लेषण सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 • आन्तरिक तथा बाह्य बजारको मूल्य अध्ययन तथा विश्लेषण गरी मूल्य भविष्यवाणी (Forecast) सम्बन्धी कार्य गर्न ।
 • विभिन्न क्षेत्रमा रहेका अत्यावश्यक वस्तुहरुको मौज्दात विवरण संकलन गरी अद्यावधिक राख्न निर्देशन  दिने ।
 • आन्तरिक उत्पादन, खपत हुने परिमाण र वितरण व्यवस्थापन सम्बन्धमा अद्यावधिक विवरण तयार गर्ने र सहज आपूर्तिको व्यवस्थापनको लागि उपयुक्त उपायको खोजी गर्ने ।
 • अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति (माग र आपूर्ति) प्रक्षेपण गर्ने ।
 • अत्यावश्यक वस्तुको सञ्चय र सो को पूर्वाधार विकास सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 • निर्माण सामग्री, इन्धन लगायत अन्य अत्यावश्यक वस्तुहरूको मौज्दातको विवरण अद्यावधिक गरी राख्ने, राख्न लगाउने ।

 

) आपूर्ति, बजार अनुगमन तथा नियमन शाखा

 • अत्यावश्यक वस्तुहरूको नियमित आपूर्तिको अनुगमन गर्ने, गराउने ।
 • आपूर्ति नीति, सो को कार्यान्वयन र नियमन गर्ने ।
 • आपूर्ति सम्बन्धी बजार व्यवस्थापन कार्य गर्ने ।
 • बजार अनुगमन र उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 • आपूर्ति सम्बन्धी नीजि तथा गैर सरकारी संस्थासंग सम्पर्क तथा समन्वय गर्ने ।
 • केन्द्रीय आपूर्ति समिति, उपभोक्ता हित समिति सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 • लक्षित समूह÷व्यक्ति परिवारलाई सरल र सुपथ ढंगबाट अत्यावश्यक वस्तुहरू आपूर्ति गर्ने सम्भावनाको खोजी गर्ने, गराउने ।
 • अत्यावश्यक वस्तुको निरन्तर आपूर्ति गर्ने सिलसिलामा वितरण, सञ्चय तथा ढुवानी प्रणालीबारे जानकारी लिई सुपथ तथा सर्वसुलभ आपूर्तिको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिने ।

 

छ) संस्थान शाखा

 • नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थानको व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यः
  • नेपाल सरकारका सरकारी स्वामित्वका संस्थान, समिति तथा कम्पनीहरूका सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय गरी आवश्यक निर्देशन दिने कार्य गर्ने ।
  • नियमावली, विनियमावली संशोधन, परिमार्जन तथा स्वीकृत गर्ने ।
  • संचालक समितिका अध्यक्ष, सदस्यहरू र महाप्रबन्धकको नियुक्ति र अवकाश सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
  • आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतका सरकारी संस्थानहरूका विभिन्न समितिहरूमा प्रतिनिधि खटाउने कार्य गर्ने ।
 • सरकारी संस्थानहरू र अन्य सम्बन्धित निकायहरू जस्तैमन्त्रालय, विभाग, आयोगहरूबीच समन्वय कायम गर्ने ।
 • सार्वजनिक संस्थानहरूलाई सार्वजनिकनिजी साझेदारी (Public Private Partnership) अवधारणा अवलम्बन गरी व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी ढंगले संचालन गर्ने, गराउने तर्फ सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सहयोग गर्ने ।
 • मन्त्रालय अन्तर्गतका सरकारी स्वामित्वका संस्थान, समिति, प्रतिष्ठान तथा कम्पनीहरूको कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा नियमित अनुगमनको व्यवस्था गरी आवश्यकतानुसार निर्देशन दिने ।
 • सरकारी संस्थानका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले समय समयमा निर्देशन गरी मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भनी तोकिएका अन्य विषयहरू सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 • आपूर्तिसँग सम्बन्धित संस्थानहरूको तालुक मन्त्रालयबाट हुनुपर्ने सम्पूर्ण कार्यहरू गर्ने ।