रिसेट

S.NO. File Name Published Date File Size File Extension Download
1 आपूर्ति नीति २०७२-९-१२ 262.66 kB PDF डाउनलोड
2 सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ को व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधार र सुशासन सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७४ २०७२-९-१२ 130.56 kB PDF डाउनलोड