वर्ग-संग्रह : सूचना

कार्यालय सामान खरिद सम्वन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

नेपाल सरकार आपूर्ति मन्त्रालय सिंहदरवार, काठमाडौं कार्यालय सामान खरिद सम्वन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना सूचना नं १।२०७४।७५ (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७४/६/२७) यस मन्त्रालयको लागि स्वीकृत स्पेसिफिकेशन बमोजिमको मालसामान तपशील बमोजिम  खरिद गर्नु परेकोले आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका इजाजत प्राप्त इच्छुक फर्म वा कम्पनीहरुबाट तपसिलका शर्तहरुको अधिनमा रही शिलवन्दी दरभाउ पत्र आह्वान […]