नेपाल खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धकको नियुक्तिका लागि गठित छनौट तथा सिफारिस समितिको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना ( दोस्रो पटक प्रकाशित गरिएको)

File Name File Size File Type Download
नेपाल खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धकको नियुक्तिका लागि गठित छनौट तथा सिफारिस समितिको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना ( दोस्रो पटक प्रकाशित गरिएको) 240.07 kB JPG डाउनलोड

कार्यालय सामान खरिद सम्वन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

नेपाल सरकार आपूर्ति मन्त्रालय सिंहदरवार, काठमाडौं कार्यालय सामान खरिद सम्वन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना सूचना नं १।२०७४।७५ (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७४/६/२७) यस मन्त्रालयको लागि स्वीकृत स्पेसिफिकेशन बमोजिमको मालसामान तपशील बमोजिम  खरिद गर्नु परेकोले आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता पुरा पढ्नुहोस…

File Name File Size File Type Download
कार्यालय सामान खरिद सम्वन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना 88.33 kB PDF डाउनलोड

नेपाल खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धकको नियुक्तिका लागि गठित छनौट तथा सिफारिस समितिको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

File Name File Size File Type Download
नेपाल खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धकको नियुक्तिका लागि गठित छनौट तथा सिफारिस समितिको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना 1.21 MB JPG डाउनलोड