ऐनहरु

ऐनहरु


S.No.ACTDownloads
01सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३Download
02नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४०Download
03उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४Download
04कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२Download
05आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४Download
06निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३Download
07प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३Download
08सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४Download
09Contract Act, 2056 (2000)Download
10Competition Promotion and Market Protection Act, 2063 (2007)Download
11Export and Import (Control) Act, 2013 (1957)Download
12Essential Commodities Control (Authorization) Act, 2017 (1961)Download
13Essential Goods Protection Act, 2012 (1955)Download