ऐनहरु

ऐनहरु


S.No.ACTDownloads
01सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३Download
02खाद्य ऐन, २०२३Download
03नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४०Download
04भन्सार ऐन, २०६४Download
05उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४Download
06मालसामानको बहुविधिक ढुवानी ऐन, २०६३Download
07बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३Download
08कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२Download
09आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४Download
10आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२Download
11विरुवा संरक्षण ऐन, २०६४Download
12निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३Download
13प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३Download
14सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४Download
15Banks and Financial Institutions Act, 2063 (2006)Download
16Contract Act, 2056 (2000)Download
17Customs Act, 2064 (2007)Download
18Competition Promotion and Market Protection Act, 2063 (2007)Download
19Export and Import (Control) Act, 2013 (1957)Download
20Essential Commodities Control (Authorization) Act, 2017 (1961)Download
21Essential Goods Protection Act, 2012 (1955)Download
22Food Act, 2052 (1966)Download
23Insolvency Act, 2063 (2006)Download
25The Copyright Act, 2059 (2002)Download
26The Patent, Design and Trade Mark Act, 2022 (1965)Download