सूची दर्ता आह्वान सम्बन्धी सूचना

नेपाल सरकार

आपूर्ति मन्त्रालय

सूची दर्ता आह्‍वान सम्बन्धी सूचना

यस मन्त्रालयको लागि आगामी आ.व. ०७४/०७५ मा आवश्यक पर्ने निम्न अनुसारका कार्यहरु गर्नका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ को नियम १८ को प्रयोजनको लागि छुट्टा छुट्टै सूची तयार गर्न आवश्यक कागजातहरु (फर्म दर्ताको प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर/मूल्य अभिवृद्धी कर दर्ता प्रमाणपत्र, ०७२/०७३ को कर चुक्ताको प्रमाणपत्र, कालो सुचीमा नपरेको स्वघोषणा पत्र, नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपिहरु) संलग्न राखि रु १० को टिकट टाँस गरी प्रत्येक समुहका लागि छुट्टा छुट्टै निवेदन यस मन्त्रालयको स्टोर शाखामा पेश गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । सूचना यस मन्त्रालयको वेबसाइट www.mos.gov.np मा र यस मन्त्रालयको सूचना पाटीमा समेत उपलब्ध छ ।

मौजुदा सूचीमा दर्ता हुने समूहहरुः

क) खरिद तथा आपूर्ति तर्फ

१. मशलन्द तथा कार्यालय सामान

२. छपाई सम्बन्धी

३. मेशिनरी उपकरण (कम्प्युटर, फोटोकपि तथा पार्टसहरु यु.पि.एस, इन्भर्टर तथा इलेक्ट्रोनिक्स र नेटवर्किङ्गका सामान

४. काठ, स्टील फर्निचर र फर्निसिङ्ग सम्बन्धी

५. पिउने पानी

६. पत्रपत्रिका तथा पुस्तक

७. इलेक्ट्रोनिकल सामान

८. सवारी खरिद सम्बन्धी

९. सार्वजनिक निर्माण

ख) मर्मत तर्फ

१. सवारी साधन (मोटर तथा मोटरसाइकल पार्टस तथा टायर, डेन्टपेन्टहरु)

२. कम्प्युटर, फोटोकपि, प्रिन्टर, फ्याक्स, स्क्यानर, इन्टरनेट, यु.पि.एस, इन्भर्टर, एयर कन्डिशन, कम्फरेन्स सिस्टम आदि

३. फर्निचर तथा फर्निसिङ्ग फिक्चर

४. विद्युतीय सामान तथा विद्युतीकरण

५. भवन तथा भौतिक संरचना, रंगरोगन आदि

ग) सेवा तथा परामर्श तर्फ

१. कम्प्युटर तालिम

२. भाषा शिक्षण/ड्राइभिङ्ग तालिम

३. तालिम, गोष्‍ठी, सेमिनार सन्चालन र व्यवस्थापन

४. सफ्टवेयर, वेवसाइट निर्माण

५. सवारी साधन, भाडा, ढुवानी

६. कुरियर सेवा

७. टेलिफोन E-PABX, I-CEF तथा सो संग सम्बन्धित कार्य

८. सूचना, विज्ञापन, डकुमेन्ट्री निर्माण/प्रकाशन/प्रसारण, इन्टरनेट सम्बन्धी

९. प्राविधिक सर्वेक्षण, अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रतिवेदन

घ) माथि उल्लेखित खरिद, मर्मत, सेवाको (क), (ख), वा (ग) क्षेत्र उल्लेख गरी क्षेत्रगत निवेदन पेश गर्नु पर्ने छ ।

ङ) प्राप्त दस्तखतहरु स्वीकृत गर्ने नगर्ने अधिकार यस मन्त्रालयमा सुरक्षित रहनेछ ।

च) मौजुदा सूचिमा सूचिकृत भएकाहरु मध्ये मन्त्रलयले आफ्नो अनुकुल हुने गरी खरिद कार्यमा सहभागी गराउन सक्ने छ ।

छ) रित नपुगी आएको निवेदनलाई मान्यता दिइने छैन ।

ज) थप जानकारीको लागि मन्त्रालयको फोन नं. ०१-४२११४५७ मा सम्पर्क राख्‍न सकिनेछ ।

 

यो सूचना यहाँ क्लिक गरेर पनि डाउनलोड गर्न सकिनेछ ।

File Name File Size File Type Download
सूची दर्ता आह्वान सम्बन्धी सूचना 91.46 kB PDF डाउनलोड