सवारी साधन खरिद सम्वन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना

नेपाल सरकार
आपूर्ति मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौं
सवारी साधन खरिद सम्वन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना
सूचना नं ६।२०७३।७४
(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७४-०१-१५)

यस मन्त्रालयको लागि स्वीकृत स्पेसिफिकेशन बमोजिमको तपशील बमोजिम सवारी साधन खरिद गर्नु परेकोले इच्छुक आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका इजाजत प्राप्त इच्छुक फर्म वा कम्पनीहरुबाट तपसिलका शर्तहरुको अधिनमा रही बोलपत्र आह्वान गरिएको छ ।
तपसिल

१.बोलपत्र फाराम र सो संग सम्वन्धित Specification समेत यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले ३० दिन (२०७४।०२।१३ गते)भित्र कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र, Pan VAT दर्ता प्रमाणपत्र र आ.व.२०७२/०७३ सम्मको कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि पेश गरी तपशिलको दस्तुर वुझाए पछि यस मन्त्रालयको स्टोर शाखाबाट तथा आपूर्ति ब्यबस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण बिभाग बबरमहलबाट समेत प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

२.बोलपत्र पेश गर्दा जमानत वापत तपसिलमा उल्लेख गरे बमोजिमको जमानत रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय भुक्तानी केन्द्र नं. ४ सिंहदरवारको नाममा एभरेष्ट बैंक, सिंहदरवारमा रहेको धरौटी खाता नं. १३५००१ कार्यालय कोड नं. २७(३३०(१० मा दाखिला गरेको सक्कलै बैंक भौचर वा यस मन्त्रालयको नाममा जारी गरिएको बोलपत्र दाखिला हुने अन्तिम दिनबाट गणना हुने गरि १२० दिन अबधि (Validity) रहेको सक्कल बैंक जमानतपत्र (Unconditional Bid bond) संलग्न गरि पेश गर्नुपर्ने छ ।

३.बोलपत्र स्वीकृत भएमा नियमानुसारले हुन आउने धरौटी वापतको रकमको बैंक भौचर वा यस मन्त्रालयको नाममा जारी गरिएको कम्तिमा १३ महिना म्याद भएको कार्य सम्पादन जमानत (परफरमेन्स वण्ड) पेश गर्नु पर्नेछ ।

४.बोलपत्रहरु प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले ३१ औं (२०७४।०२।१४गते) दिन दिनको १२ः०० वजेभित्र यस मन्त्रालयको स्टोर शाखामा दर्ता गराई सक्नु पर्नेछ । दर्ता हुन आएका बोलपत्र फारामहरु सोही दिन सोहि दिनको २ः०० बजे बोलपत्रदाता स्वयं वा निजको प्रतिनिधि वा निजहरु उपस्थित नभए पनि कार्यालयका प्रतिनिधिहरुको रोहवरमा यस मन्त्रालयमा खोलिनेछ ।

५.बोलपत्र खरिद गर्ने, दर्ता गर्ने अन्तिम दिन वा खोल्ने दिन सार्वजनिक विदा परेमा उक्त कार्य विदा पछि कार्यालय खुलेको दिन सोही समयमा गरिनेछ ।

६.बोलपत्र पेश गर्दा आफूले कवोल गरेको रकम अंक र अक्षर दुवैमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । अंक र अक्षरमा फरक पर्न गएमा अक्षरलाई मान्यता दिइनेछ । वोलपत्र पेश गर्दा शिलवन्दी भएको हुनुपर्ने छ अन्यथा बोलपत्र अस्वीकार्य हुनेछ ।

७.वोलपत्रदाताले खरिद कारवाहीमा भाग लिन अयोग्य नभएको, प्रस्तावित खरिद कारवाहीमा आफ्नो स्वार्थ नबाझिएको र सम्बन्धित कसुरमा आफुले सजाय नपाएको भनी लिखित रुपमा स्वघोषणा कागजात बोलपत्र साथ पेश गर्नुपर्नेछ ।

८.रित नपुगेको, म्याद नाघि वा शर्त राखी पेश भएको बोलपत्र उपर कुनै कारवाही हुने छैन ।

९.प्रचलित ऐन, नियम, अनुसार सवारी साधनमा लाग्ने कर बोलपत्रदाता स्वयंले नै व्यर्होनु पर्नेछ ।

१०.कुनै पनि कारण जनाई वा नजनाई सम्पूर्ण वा आंशिक रुपमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने पूर्ण अधिकार यस मन्त्रालयमा निहित हुनेछ ।

११.बोलपत्र सम्बन्धी सम्पूर्ण कुराहरु बोलपत्र फाराममा उल्लेखित स्पेसिफिकेसन एबं शर्त, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३,सार्वजनिक खरिद
नियमावली, २०६४ तथा नेपाल सरकारका अन्य ऐन नियमहरु बमोजिम हुनेछन् ।

१२. E-Bidding को माध्यमवाट बोलपत्र पेश गर्न चाहने बोलपत्रदाताहरुले वोलपत्र सम्वन्धी कागजातको दस्तुर देहाय अनुसार दाखिला गरि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको पोर्टल www.bolpatra.gov.np मा Bidder registration गरे पश्चात् सो पोर्टलको Home Page मा bidder को रूपमा Login गरि bid document download गर्न सकिने साथै standard bid document तथा उक्त पोर्टलमा उल्लेख गरिएको निर्देशन वमोजिम bidder ले bid पेश गर्नसक्नेछन ।

बोलपत्र सम्वन्धी कागजातको दस्तुर जम्मा गर्ने विवरण

बैंकको नामः एभरेष्ट वैंक लि. सिंहदरवार

कार्यालय कोड नं.:  २७-३३०-१०

खाता नं.: ५२०१२६५

राजस्व शिर्षक नंं.: १४२२७

१३. एकै बोलपत्रदाताले E-Bidding को माध्यमवाट वा वोलपत्रमध्ये कुनै एक माध्यमवाट मात्र बोलपत्र पेश गर्न, संशोधन गर्न वा फिर्ता लिन सक्ने छ । यदि दुवै माध्यमको प्रयोग गरि बोलपत्र पेश गरेकोमा त्यस्तो बोलपत्र स्वत रद्द हुनेछ ।

१४.यो सूचना मन्त्रालयको Website: www.mos.gov.np मा पनि हेर्न सकिनेछ । साथै यस सम्वन्धी विषयमा थप वुझ्नु परेमा यस मन्त्रालयको फोन नं ०१४२११४६२ तथा स्टोर शाखा बाट पनि जानकारी लिन सकिनेछ ।

तपसिल

सि.नं ठेक्का नं.   कामको बिबरण परिमाण बोलपत्र दस्तुर रु. जमानत रकम(रु. मा)

१ ६।०७३।७४ Purchase of Hatchback Car १(एक)

१०००।–

६०,०००।–

७।०७३।७४ Purchase of Motarcycle no 2 & Scooter no 3 ५(पाँच) १०००।–

२५,०००।–

 

File Name File Size File Type Download
सवारी साधन खरिद सम्वन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना 80.82 kB PDF डाउनलोड