कार्यालय सामान खरिद सम्वन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

नेपाल सरकार

आपूर्ति मन्त्रालय

सिंहदरवार, काठमाडौं

कार्यालय सामान खरिद सम्वन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

सूचना नं १।२०७४।७५

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७४/६/२७)

यस मन्त्रालयको लागि स्वीकृत स्पेसिफिकेशन बमोजिमको मालसामान तपशील बमोजिम  खरिद गर्नु परेकोले आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका इजाजत प्राप्त इच्छुक फर्म वा कम्पनीहरुबाट तपसिलका शर्तहरुको अधिनमा रही शिलवन्दी दरभाउ पत्र आह्वान गरिएको छ ।

तपसिल

    1. शिलबन्दी दरभाउपत्र फाराम र सो संग सम्वन्धित Specification समेत यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र, VAT दर्ता प्रमाणपत्र र आ.व.२०७३/ ०७४ सम्मको कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि पेश गरी तपशिलको दस्तुर वुझाए पछि यस मन्त्रालयको स्टोर शाखाबाट तथा प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
    2. शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्दा जमानत वापत तपसिलमा उल्लेख गरे बमोजिमको जमानत रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय भुक्तानी केन्द्र नं. ४ सिंहदरवारको नाममा एभरेष्ट बैंक, सिंहदरवारमा रहेको धरौटी खाता नं. १३५००१ कार्यालय कोड नं. २७-३०६-०१  मा  दाखिला गरेको सक्कलै बैंक भौचर वा यस मन्त्रालयको नाममा जारी गरिएको  दरभाउपत्र दाखिला हुने अन्तिम दिनबाट गणना हुने गरि ७५ दिन अबधि (Validity)  रहेको सक्कल बैंक जमानतपत्र (Unconditional Bid bond) संलग्न गरि पेश गर्नुपर्नेछ ।
    3. शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत भएमा कवोल अंकको ५ प्रतिशतले हुन आउने धरौटी वापतको रकमको बैंक भौचर वा यस मन्त्रालयको नाममा जारी गरिएको कम्तिमा १३ महिना म्याद भएको कार्य सम्पादन जमानत (परफरमेन्स वण्ड) पेश गर्नु पर्नेछ ।
    4. शिलबन्दी दरभाउपत्र प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले १६ औं दिन  दिनको १२:०० वजेभित्र यस मन्त्रालयको स्टोर शाखामा दर्ता गराई सक्नु पर्नेछ । दर्ता हुन आएका दरभाउ पत्र  फारामहरु सोही दिन दिनको २:०० बजे दरभाउपत्रदाता स्वयं वा निजको प्रतिनिधि वा निजहरु उपस्थित नभए पनि कार्यालयका प्रतिनिधिहरुको रोहवरमा यस मन्त्रालयमा खोलिनेछ ।
    5. शिलबन्दी दरभाउपत्र खरिद गर्ने, दर्ता गर्ने अन्तिम दिन वा खोल्ने दिन सार्वजनिक विदा परेमा उक्त कार्य विदा पछि कार्यालय खुलेको दिन सोही समयमा गरिनेछ ।
    6. शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्दा आफूले कवोल गरेको रकम अंक र अक्षर दुवैमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । अंक र अक्षरमा फरक पर्न गएमा अक्षरलाई मान्यता दिइनेछ । शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्दा शिलवन्दी भएको हुनुपर्ने छ अन्यथा दरभाउ पत्र अस्वीकार्य हुनेछ ।
    7. दरभाउपत्रदाताले खरिद कारवाहीमा भाग लिन अयोग्य नभएको, प्रस्तावित खरिद कारवाहीमा आफ्नो स्वार्थ नबाझिएको र सम्बन्धित कसुरमा आफुले सजाय नपाएको भनी लिखित रुपमा स्वघोषणा कागजात दरभाउ पत्र साथ पेश गर्नुपर्नेछ ।
    8. रित नपुगेको, म्याद नाघि वा शर्त राखी पेश भएको दरभाउपत्र उपर कुनै कारवाही हुने छैन ।
    9. प्रचलित ऐन, नियम, अनुसार लाग्ने कर दरभाउपत्रदाता स्वयंले नै व्यर्होनु पर्नेछ ।
    10. कुनै पनि कारण जनाई वा नजनाई सम्पूर्ण वा आंशिक रुपमा दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने पूर्ण अधिकार यस मन्त्रालयमा निहित हुनेछ ।
    11. दरभाउपत्र सम्बन्धी सम्पूर्ण कुराहरु उल्लेखित स्पेसिफिकेसन एबं शर्त, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३,सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ तथा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछन् ।दरभाउपत्र सम्वन्धी कागजातको दस्तुर जम्मा गर्ने विवरण

     बैंकको नामः एभरेष्ट वैंक लि. सिंहदरवार          कार्यालय कोड नं.: २७-३०६-०१
     खाता नं.: ५२०१२६५                           राजस्व शिर्षक नं : १४२२७

    12. यो सूचना मन्त्रालयको website : www.mos.gov.np मा पनि हेर्न सकिनेछ । साथै यस सम्वन्धी विषयमा थप वुझ्नु परेमा यस मन्त्रालयको फोन नं. ०१४२११४५७ तथा स्टोर शाखा बाट पनि जानकारी लिन सकिनेछ ।

    तपसिल

     

    सिं. नं. ठेक्का नं. कामको विवरण दरभाउ पत्र दस्तुर रु. जमानत रकम (रु. मा)
    १/०७४/७५ कार्यालय सामान खरिद १०००/- ३३,०००|००

    यो सूचना डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस  ।

File Name File Size File Type Download
कार्यालय सामान खरिद सम्वन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना 88.33 kB PDF डाउनलोड